Положення про управління у справах сім’ї та молоді Вінницької обласної державної адміністрації

Положення про управління у справах сім’ї та молоді Вінницької обласної державної адміністрації

 
1. Управління у справах сім’ї та молоді Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Управління) є структурним підрозділом облдержадміністрації, який утворюється головою облдержадміністрації та підзвітний і підконтрольний обласній державній адміністрації (далі – облдержадміністрація) та Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту (далі – Мінсім’ямолодьспорт).

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також Положенням про управління.

3. Основними завданнями Управління є:

забезпечення реалізації у Вінницькій області державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді;

виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сімей та молоді, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, запобігання насильству в сім'ї, торгівлі людьми;

організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

поліпшення демографічної ситуації в області;

забезпечення формування здорового способу життя дітей та молоді;

координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно сім'ї, дітей та молоді, впровадження гендерної рівності, запобігання торгівлі людьми;

залучення молодіжних, дитячих та інших громадських організацій до реалізації програм у сфері державної політики стосовно сім'ї, дітей, молоді, впровадження гендерної рівності, запобігання торгівлі людьми;

сприяння міжнародному співробітництву з питань сім'ї, дітей, молоді, впровадження рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, запобігання торгівлі людьми.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції до проектів державних, галузевих програм та розробляє проекти регіональних програм поліпшення становища сім'ї, молоді, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, впровадження рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, запобігання торгівлі людьми, забезпечує її виконання;

2) розробляє і подає на розгляд облдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї та молоді, впровадження рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, запобігання торгівлі людьми;

3) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та Мінсім'ямолодьспорту;

4) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

5) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

6) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

7) здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

8) удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє їх підтримці;

9) організовує та бере участь у проведенні конкурсів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів та інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді;

10) координує діяльність його структурних підрозділів, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, Вінницького обласного молодіжного центру праці та інших спеціалізованих закладів та формувань у сфері соціальної підтримки сім’ї, дітей, молоді та гендерної політики, визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи;

11) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

12) здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, відповідального батьківства, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

13) надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї; 

14) забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді і молодих сімей;

15) вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

16) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань сім'ї, дітей, молоді, впровадження рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

17) проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;

18) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в Управлінні;

19) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками);

отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Мінсім'ямолодьспортом.

Начальник Управління має заступника, який призначається на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням начальника Управління та за погодженням з Мінсім'ямолодьспортом.

8. Начальник Управління:

здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника, керівників структурних підрозділів та інших працівників Управління;

затверджує положення про структурні підрозділи Управління та функціональні обов'язки їх працівників;

розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на Управління завдань і його утримання, у межах затвердженого кошторису;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Управління;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників структурних підрозділів Управління;

затверджує плани роботи Управління;

розглядає в установленому порядку питання щодо заохочення працівників Управління чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, може утворюватися колегія у складі начальника Управління (голова колегії), його заступника, керівників структурних підрозділів Управління, начальника служби у справах дітей, начальників інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, директора обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. До складу колегії можуть також входити керівники підприємств, установ, організацій, та інших громадських організацій.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника Управління.

Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал.

Рішення колегії оформляються наказами начальника Управління.

10. В Управлінні для виконання покладених на нього завдань можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, персональний склад та положення про які затверджує начальник Управління.

11. Управління утримується за рахунок бюджетних коштів.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників Управління визначає голова облдержадміністрації у межах виділених коштів.

Кошторис і штатний розпис управління затверджує голова облдержадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням.

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
Джерело: http://www.vin.gov.ua/

Вінницька обласна рада

Вінницька обласна рада
Вінницький молодіжний інформаційний центр © 2012-2014